Klinika medycyny estetycznej Warszawa Ochota – Skingen
Menu

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Skingen Clinic Katarzyna Dąbrowska

Spis treści

I Cel Polityki ochrony prywatności
II Definicje

III Dane Administratora Danych Osobowych
IV Zakres przetwarzanych przez nas  Danych Osobowych

V Cele, podstawy prawne  i okres przetwarzania Danych Osobowych 
VI Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania Danych Osobowych
VII Odbiorcy Danych Osobowych
VIII Przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
IX Kontakt

I Cel Polityki ochrony prywatności

Celem naszej Polityki ochrony prywatności jest wyjaśnienie w jaki sposób Skingen Clinic Katarzyna Dąbrowska (dalej jako „my”) przetwarza Dane Osobowe Użytkowników.

Polityka ochrony prywatności określa, jakie Dane Osobowe Użytkowników są zbierane przez nas i jakie są cele, podstawy prawne oraz zakres ich przetwarzania.

Polityka ochrony prywatności może ulegać uzupełnieniom i zmianom, dlatego prosimy Użytkowników, aby sprawdzali treść naszą Politykę ochrony prywatności od czasu do czasu, aby upewnić się, że są świadomi treści jej najnowszej wersji. Ze swej strony będziemy informować o wszelkich zmianach treści naszej Polityki ochrony prywatności, w sytuacjach gdy jesteśmy do tego prawne zobowiązani.

W przypadku gdy w ramach konkretnego procesu, podczas którego otrzymujemy Dane Osobowe Użytkowników, zostanie przez nas przekazana szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach tego procesu (np. w ramach Regulaminu), to w tym zakresie postanowienia zawarte w takiej informacji, przeważają nad Polityką ochrony prywatności  lub ją uzupełniają.

Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony Danych Osobowych, w szczególności przepisom RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku gdy masz pytania lub wątpliwości dotyczące zasad i sposobu ochrony Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdują się w ostatniej części Polityki ochrony prywatności „Kontakt”.

Korzystanie przez Ciebie ze Strony Internetowej oraz innych oferowanych przez nas funkcjonalności możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu oraz zaakceptowaniu ich treści. 

II Definicje 

1. Dane Osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt. 1) RODO, dane osobowe są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym:  imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczenia zakupionych Towarów, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
2. Polityka – niniejsza Polityka ochrony prywatności.
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Ustawa - Ustawa z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
5. Organ nadzorczy- organ odpowiadający za monitorowanie stosowania RODO. W Polsce jest nim PUODO
6. PUODO- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Użytkownik- każda osoba korzystająca z funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej
8. Strona Internetowa- strona www dostępna pod adresem […] na której Administrator Danych Osobowych prowadzi sklep internetowy
9. Szkolenia specjalistyczne- szkolenia z zakresu medycyny estetycznej przeznaczone dla profesjonalistów, tj. osób posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej
10. Rejestracja- zarejestrowanie przez Użytkownika konta zwykłego lub konta firmowego
11. Regulamin- Regulamin sklepu internetowego

III Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Strony Internetowej pod adresem www.skingen.pljest Skingen Clinic Katarzyna Dąbrowska, przy ul. Kurhan 23, 02-203 Warszawa, NIP 7752395051 REGON 7752395051. 

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się listownie pod adresem siedziby podanym powyżej, mailowo pod adresem: kontakt@skingen.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 600 337 333.

Klikając w linki zamieszczone na Stronie Internetowej możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane lub stanowią usługę świadczoną przez podmioty niezależne od nas. W takim przypadku proces przetwarzania Danych Osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty w ich politykach ochrony prywatności . 

IV Zakres przetwarzanych przez nas Danych Osobowych:

Dane Osobowe Użytkowników otrzymujemy przede wszystkim przy rejestracji konta, w związku z dokonywaniem zakupów, wysyłką newslettera, kontaktem mailowym lub telefonicznym lub kontaktem za pośrednictwem mediów społecznościowych, przeglądaniem ofert zamieszczonych na Stronie Internetowej, zgłoszeniem i uczestnictwem w Szkoleniach specjalistycznych, uczestnictwem w programach lojalnościowych, konkursach lub akcjach promocyjnych oraz w związku z aktualizacjami Danych Osobowych Użytkowników dokonywanymi za pośrednictwem konta. 

Zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez nas może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności dostarczanych przez nas korzysta Użytkownik. W celu ułatwienia zrozumienia tego, jakie Dane Osobowe przetwarzamy, poniżej zawarliśmy informacje o kategoriach Danych Osobowych, które przetwarzamy w zależności od celu ich przetwarzania. 

Rejestracja konta zwykłego:

 • imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, hasło, login

Rejestracja konta firmowego:

 • imię i nazwisko, adres email, numer telefonu osoby zamawiającej, nazwa firmy, adres, adres e-mail, NIP, numer telefonu, login, hasło 

W przypadku nie podania tych Danych Osobowych, Użytkownik nie będzie mógł korzystać z niektórych funkcji dostępnych dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji.

Po zarejestrowaniu konta, Użytkownik jest zobowiązany do stałego aktualizowania podanych przez siebie Danych Osobowych. 

Dokonywanie zakupów i płatności:

 • dane Użytkownika jako odbiorcy przesyłek: imię, nazwisko, adres dostawy przesyłki (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto oraz kod pocztowy), dane kontaktowych niezbędne do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem (adresu e-mail, numer telefonu)
 • dane o transakcji : numer rachunku bankowego, metoda płatności, sposób dostawy, dane do faktury VAT oraz danych umożliwiających śledzenie przesyłki, przesyłanie wiadomości
 • historia zakupów 

Korzystanie z formularzy kontaktowych:

 • dane niezbędne do prowadzenia komunikacji (udzielenie odpowiedzi na pytanie, realizacja prośby Użytkownika): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Kontakt przez  social media (np. Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Smartsupp):

 • nazwa Użytkownika, wizerunek, awatar (Facebook Messenger, Instagram), numer telefonu (w przypadku WhatsApp), imię, adres e-mail (w przypadku Smartsupp), treść komunikacji 

Prosimy, pamiętaj, że w przypadku używania publicznego profilu (tj. profilu, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu), udostępniasz swoje Dane Osobowe na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Rozważ ryzyko upublicznienia swoich danych lokalizacyjnych oraz kradzież tożsamości. 

Kontakt przez infolinię/ kontakt telefoniczny:

 • numer telefonu, treści nagrania (w tym informacji podanych w trakcie rozmowy), będziemy przetwarzać w celu realizacji zgłoszenia.

Uczestnictwo w programach lojalnościowych, konkursach lub akcjach promocyjnych:

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu lub adres e-mail) oraz inne dane niezbędne do spełnienia kryteriów uczestnictwa
 • w przypadku, gdy w danym wydarzeniu przewidziana jest nagroda: adres zamieszkania, dane niezbędnych do wydania nagrody (np. numer rachunku bankowego)

Uczestnictwo w Szkoleniach specjalistycznych:

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu lub adres e-mail) oraz inne dane niezbędne do spełnienia kryteriów uczestnictwa (m.in. numer prawa wykonywania zawodu) 

Działania marketingowe:

 • newsletter w tym przesyłanie informacji handlowych: adres e-mail
 • informacje pomagające dopasować reklamy i treści do preferencji i oczekiwań: adres IP, dane pochodzące z plików cookies, informacje o ruchu na stronie, w tym o przeglądanych

Cele analityczne oraz statystyczne:

 • informacje na temat aktywności, preferencji i oczekiwań: adres IP, dane pochodzące z plików cookies, parametry oprogramowania i sprzętu, konfiguracje urządzenia (np. dane na temat zainstalowanych wtyczek), czy też informacje o ruchu na stronie (w tym o korzystaniu z protokołów komunikacji sieciowej)

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami:

 • dane identyfikacyjne Użytkownika, informacje dotyczące zamówień, kwota należności,  dane o transakcjach. Zakres przetwarzanych przez nas Danych Osobowych może się różnić w zależności od przedmiotu roszczenia. 


V Cele, podstawy prawne  i okres przetwarzania Danych Osobowych

W zależności od rodzaju usług, z których korzysta Użytkownik różne są cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych oraz okresy, przez które możemy przechowywać lub wykorzystywać Dane Osobowe Użytkowników.

Dla każdego z celów przetwarzania wskazaliśmy podstawę prawną oraz maksymalny okres przechowywania/przetwarzania Danych Osobowych. Po upływie tego okresu nie będziemy wykorzystywać Danych Osobowych w danym celu, co oznacza, że w każdym przypadku je usuniemy. Będziemy przechowywać Dane Osobowe przez okres dopuszczony lub wymagany przepisami prawa. 

Rejestracja i obsługa kont Użytkowników, obsługa transakcji 

Cel przetwarzania Danych OsobowychPodstawa prawna przetwarzania Danych OsobowychOkres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu 
Rejestracja konta oraz świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi kont Użytkowników Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) Do momentu zakończenia świadczenia usługi
Obsługa reklamacjiArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)Do momentu zakończenia obsługi reklamacji lub rozwiązania zgłoszonego problemu
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnychArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)Do czasu przedawnienia roszczeń
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego)5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Obsługa Użytkownika, formularze kontaktowe 

Cel przetwarzania Danych OsobowychPodstawa prawna przetwarzania Danych OsobowychOkres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu 
Obsługa Użytkownika poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon oraz kanały social media (np. Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Smartsupp) związana z wykonaniem umowyArt. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy)Do momentu zakończenia świadczenia usług
Obsługa Użytkowników poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon oraz kanały social media (np. Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Smartsupp) nie związanz wprost z wykonaniem umowyArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na odpowiadaniu na kierowane zapytania)Do momentu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania przedmiotu zapytania lub prośby
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnychArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)Do czasu przedawnienia roszczeń

Programy lojalnościowe, konkursy, akcje promocyjne 

Cel przetwarzania Danych OsobowychPodstawa prawna przetwarzania Danych OsobowychOkres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu 
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz świadczenie usług w zakresie umożliwienia uczestnictwa w programie lojalnościowymArt. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) lub w przypadku dobrowolnego podania niewymaganych Danych Osobowych,– art. 6 ust.1 lit a RODO (zgoda)Do momentu zakończenia uczestnictwa w programie lojalnościowym lub w przypadku niewymaganych Danych Osobowych – do czasu wycofania zgody
Umożliwienie uczestnictwa w konkursie lub akcji promocyjnejArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)Do momentu zakończenia uczestnictwa w konkursie lub akcji promocyjnej 
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego)5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonana została Transakcja
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych z umożliwieniem uczestnictwa w wydarzeniu/realizacją wydarzenia, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnychArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)Do czasu przedawnienia roszczeń

Działania marketingowe i szkoleniowe

Cel przetwarzania Danych OsobowychPodstawa prawna przetwarzania Danych OsobowychOkres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu 
Wyświetlanie reklamy kontekstowej (prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów lub usług bądź towarów osób trzecich)Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)Do momentu zaprzestania korzystania ze Strony
Wyświetlanie reklamy behawioralnej na podstawie uprzednio przeglądanych treści, dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie aktywności UżytkownikaArt. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 prawa telekomunikacyjnego (prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu towarów lub usług bądź podmiotów trzecich w związku z wyrażoną zgodą)Do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji elektronicznej, w tym przez e-mail, SMS/MMS lub przez telefonArt. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego (prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu towarów lub usług bądź podmiotów trzecich w związku z wyrażoną zgodą na kanał komunikacji)Do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Zgłoszenia i uczestnictwo w Szkoleniach specjalistycznychArt. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)Do czasu przedawnienia roszczeń

Działania analityczne i statystyczne 

Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez nas do celów analitycznych i statystycznych, tj. do prowadzenia analiz aktywności, określania preferencji zakupowych oraz w celu doskonalenia funkcjonalności i poprawy jakości naszych usług.

Możliwość przetwarzania przez nas informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnej technologii w celach analitycznych i statystycznych uzależniona jest od wyrażenia przez Użytkownika zgody na przechowywanie takich informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika. Więcej na ten temat w odrębnej Polityce Cookies.

Cel przetwarzania Danych OsobowychPodstawa prawna przetwarzania Danych OsobowychOkres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu 
Prowadzenie analiz statystycznychArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na analizie aktywności Użytkowników w celu optymalizacji świadczonych usług)Do momentu zakończenia przechowywania Danych Osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych 
Zarządzanie ruchem na Stronie w tym monitorowanie aktywności UżytkownikówArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na analizie aktywności Użytkowników w celu optymalizacji świadczonych usług)Dane Osobowe przetwarzane są do czasu opuszczenia Strony 

Zapewnianie bezpieczeństwa świadczonych usług i zapewnienie realizacji postanowień Regulaminu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym zapobieganie nadużyciom i oszustwom  pozyskujemy Dane Osobowe przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, obejmujące: elementy techniczne urządzenia, ustawienia przeglądarki oraz informacje o zachowaniu Użytkowników. 

W celu przeciwdziałania wymienionym zjawiskom, podejmujemy decyzje w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym profilowanie.

Cel przetwarzania Danych OsobowychPodstawa prawna przetwarzania Danych OsobowychOkres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu 
Zapewnianie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchuArt. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy)Do momentu zakończenia korzystania z usług przez Użytkownika
Przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom, działaniom naruszającym dobre obyczaje lub Regulamin Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy)Do momentu zakończenia korzystania z usług przez Użytkownika

VI Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania Danych Osobowych

  Umożliwiamy Użytkownikom korzystanie ze wszystkich praw wynikających z w art. 15-22 RODO, tj.: 

 • Prawa dostępu do Danych Osobowych, które umożliwia uzyskanie od nas informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych Użytkownika, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych Danych, podmiotach, którym Dane Użytkowników są ujawniane oraz okresie przetwarzania Danych. 
 • Prawa do uzyskania kopii Danych Osobowych pozwalającego uzyskać kopię Danych Osobowych Użytkownika, które są przez nas  przetwarzane.
 • Prawa do sprostowania Danych Osobowych polegającego na żądaniu usunięcia nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych Użytkownika.
 • Prawa do usunięcia Danych Osobowych polegającego na żądaniu usunięcia Danych Osobowych, które nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub wobec których Użytkownik cofnął swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieje inna podstawa prawna dla ich przetwarzania. 
 • Prawa do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w przypadku nieprawidłowości Danych Osobowych lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.
 • Prawa do przeniesienia Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody lub stosunku umownego oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. 
 • Prawa sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, jeśli Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym przypadku powinien zostać uzasadniony.
 • Prawa do wycofania zgody w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • Prawa wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VII Odbiorcy Danych Osobowych

Możemy przekazywać Dane Osobowe Użytkowników m.in. następującym podmiotom trzecim:

 • podmiotom realizującym usługi dostawy towarów, które mogą stać się odrębnymi administratorami Twoich Danych Osobowych;
 • podmiotom realizującym usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, księgowe, konsultingowe lub audytowe;
 • organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami.

VIII Przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy m.in. do:

 • Google LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz narzędzi wchodzących w skład G-Suite, w celach statystycznych i administracyjnych oraz w związku z korzystaniem z mechanizmu Google reCAPTCHA w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

IX Kontakt 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych dostępne są u naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Oto dane kontaktowe:

 • adres e-mail: kontakt@skingen.pl
 • nr tel. +48 600 337 333
 • adres pocztowy: Skingen Clinic Katarzyna Dąbrowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kurhan 23, 02-203 Warszawa.
Katarzyna Dąbrowska - ZnanyLekarz.pl
Przemysław Janik - ZnanyLekarz.pl
Umów wizytę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram